RÝCHLY KONTAKT | NON-STOP +421 917 981 772

Posledná rozlúčka so zosnulým je vždy najťažším momentom života pre každého, koho sa táto udalosť dotkne.

Všetci si želáme pokojný a dôstojný pohreb, a preto výber pohrebnej služby,
ktorá Vám zabezpečí všetko potrebné na rozlúčkový deň, je veľmi dôležitý.

Pohrebná služba AVENSYS s. r. o. Vám ponúka svoje komplexné pohrebné služby v Nitre a jej okolí.
Svojim zákazníkom ponúkame NONSTOP služby i kamenársku činnosť.

Od konkurencie sa líšime profesionálnym prístupom, skúsenosťami a spoľahlivými zamestnancami.
Poslednú rozlúčku na pietnom mieste vždy robíme s úctou k zosnulému a k jeho pozostalým

Pohrebníctvo

Keď nás opustí milovaná osoba,
zaslúži si dôstojnú poslednú rozlúčku,
ku ktorej patrí aj príhovor na pohrebe.
Je dôležité spomenúť,
čo pre nás ten človek znamenal.

Poďakovať za hodnoty,
ktoré vytvoril a odovzdal ľudom okolo seba
a čo nám do života priniesol.
Ak potrebujete pripraviť smútočnú reč
a predniesť na rozlúčke, s láskou ju napíšem.

Pomoc pri úmrtí

Pre zápis do cirkevnej matriky je potrebné predložiť jeden originál Listu o prehliadke mŕtveho s pečiatkou štátnej matriky. Zápis je možné vykonať len za osobnej prítomnosti vybavujúcej osoby. Zápis do cirkevnej matriky (libra defunctorum) je možné vykonať len za prítomnosti vybavujúcej osoby, kedže do matriky je potrebné doplniť aj informácie, ktoré list o prehliadke mŕtveho neobsahuje (sviatostné zaopatrenie, v prípade manželstva pozostalého meno, rodné meno manžela/ky, v prípade slobodného mená rodičov). Pri návšteve na príslušnom farskom úrade sa zvyčajne dohodnú medzi pochovávajúcim a pozostalým aj podrobnosti pohrebného obradu.

Úmrtie oznamuje zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákon neukladá lehotu, dokedy je potrebné vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, zdravotné poisťovne to majú stanované individuálne, no odporúčajú to čo najskôr, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. Pokiaľ mal zosnulý požičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa o ďalšom postupe. Preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení sú súčasťou dedičného konania.

Úmrtia do Sociálnej poisťovne nahlasuje matričný úrad len raz mesačne. Preto sa pozostalým odporúča oznámiť to Sociálnej poisťovni čo najskôr: Ak zosnulý poberal dôchodok – ak mu ku dňu smrti nevyplatili dôchodok, vyplatia ho manželovi (manželke)automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela (manželku), vyplatia sa peniaze deťom. O vyplatenie nevyplateného dôchodku musia písomne požiadať čo najskôr po vystavení úmrtného listu, kópiu úmrtného listu porobené k tejto žiadosti pripojiť. Ak bol zosnulý samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistná osoba – Pozostalí predložia kópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nedoplatky na poistnom a iné prípadne dlhy voči Sociálnej poisťovni sú súčasťou dedičného konania. Ak bol zosnulý poberateľom iných sociálnych dávok, napríklad v nezamestnanosti – nárok na výplatu všetkých dávok zaniká dňom smrti. Pozostalí by preto mali predložiť Sociálnej poisťovni fotokópiu úmrtného listu čo najskôr, aby dávky neboli vyplatené neoprávnene. Ak dávny, ktoré zosnulému patrili, vyplatené ešte neboli,postupuje sa rovnako ako pri dôchodkoch. Ak bol zosnulý poberateľom nemocenských dávok – ošetrujúci lekár dňom úmrtia ukončí trvajúcu práce neschopnosť. Vyplnené tlačivo je potom potrebné čo najskôr doručiť pobočke Sociálnej poisťovne. Všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálnej poisťovňa vymáha späť v rámci dedičného konania. Ak bol zosnulý sporiteľom, zapojeným do II. piliera – o úmrtí je potrebné informovať aj príslušné DSS, a predložiť jej aj kópie úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa následne nakladá podľa zákona.

Občianský preukaz
Občiansky preukaz zosnulého je povinný ten, kto vybavuje jeho pohreb, neodkladne odovzdať ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu policajného zboru. Odovzdávať ho môže aj obci, v mieste posledného trvalého pobytu zosnulého (na matričnom úrade). Obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie.

Vodičský preukaz
Vodičský preukaz zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne najbližšiemu útvaru polície, policajtovi, ale aj príslušníkovi Vojenskej polície alebo mestskej, či obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie príslušnému orgánu Policajného zboru.

Cestovný pas
Cestovný pas zosnulého stráca platnosť dňom jeho úmrtia. Odovzdať ho treba bezodkladne orgánu, ktorý ho vydal, ale môže to byť aj príslušného Policajného zboru, Železničnej polície, obecnej, či mestskej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie.

Príspevok na pohreb

Treba požiadať vždy úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska zosnulého. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, potvrdzuje ho pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu.

Príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

Podmienkou je, že osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, zabezpečila pohreb, čo preukáže potvrdením od pohrebnej služby. Tiež má trvalý alebo prechodný pobyt na našom území a príspevok úrad vyplatí, len ak aj zosnulý mal v čase smrti na našom území trvalý, prechodný alebo dlhodobý pobyt a bol tu aj pochovaný.

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb. Výška príspevku je 79,67 €.

Žiadosť treba podať do jedného roka od pohrebu zomretého, inak nárok zaniká.

K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list.

Užitočné informácie

DOMA

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí zavolať na číslo 112  nahlásiť úmrtie a okolnosti za ktorých úmrtie  nastalo. Po vykonaní obhliadky zosnulého lekárom alebo súdnym lekárom, odporúčame nám zavolať, t.č. 0917 981 772 a dohodneme ďalší postup. Po odchode obhliadajúceho lekára z bytu je vhodné zosnulému podviazať spodnú sánku 3-cípou šatkou, ak je to možné, je potrebné bezprostredne po úmrtí zatlačiť oči zosnulého ľahkým ťahom dlane, resp. prstov po tvári.

V NEMOCNICI, DOMOVE DOCHODCOV, V ZAHRANIČÍ    

Odporúčame zavolať nám, t.č. 0917 981 772 a dohodneme ďalší postup. ( Prevoz, obliekanie, vybavenie matriky, …).          

PRI DOPRAVNEJ NEHODE,  NA ULICI, V LESE

Pri úmrtí osoby nachádzajúcej sa vo Vašom okolí zavolať na číslo 112  nahlásiť úmrtie a okolnosti za ktorých úmrtie  nastalo .Pozostalým odporúčame zavolať Pohrebnú službu – Dominik Bartoš 0917 981 772, ktorá Vám poradí a  s ktorou sa dohodne ďalší postup. ( Prevoz, obliekanie, vybavenie matriky, …)

Posledná rozlúčka

Keďže smrť blízkeho spôsobuje veľkú duševnú bolesť, organizovaním poslednej rozlúčky by sa mohol ujať priateľ alebo niekto zo širšej rodiny.

O prípravu sa postará pohrebná služba, my by sme mali vybrať parte, smútočného oznámenia a zabezpečiť zoznam hostí.

Z parte musí byť zrejmé, či bude pohreb cirkevný alebo občiansky, či bude telo pochované alebo dané na kremáciu, či uloženie pozostatkov do zeme bude za účasti všetkých hostí, alebo len blízkej rodiny.

Blízkych príbuzným pozveme na smútočnú hostinu pozvánkou v obálke, alebo osobne po pohrebe.

Kvetinovú výzdobu by mali za pomoci pohrebnej služby schváliť najbližší príbuzní. Môže to byť spoločný veniec, alebo kytice. V oboch prípadoch je vhodná stuha, na ktorej bude uvedená rodina, alebo na kyticiach jednotlivci.

Účastníci rozlúčky prinesú kvety, položia ich k rakvy a až potom sa usadia.

Aby sme sa priamo na obrade nestretli s príbuznými, ktorých sme nevideli niekoľko rokov a v sále by bolo nevhodné sa zdraviť a vítať s nimi, zorganizujeme dve hodiny pred obradom ich stretnutie. Pri malom občerstvení sa zvítame, predstavíme nových členov rodiny a vyjadríme úprimnú sústrasť. Potom sa všetci spoločne dôstojne odoberieme na obrad.  

Najbližšia rodina prichádza do sieni až posledná, keď je už sála zaplnená.

 Smútočný prejav

Súčasťou tradičného obradu, je smútočný príhovor. Prejav môže mať rečník zabezpečený pohrebnou službou, alebo niekto z rodiny, prípadne priateľ.

Profesionálnemu rečníkovi musíme pripraviť mená najbližšej rodiny, ktorá sa lúčia so zosnulým, informácie o jeho živote, profesii, koníkoch, dobrých vlastnostiach, dobrých skutkoch a veľkých úspechoch.

Ak bude hovoriť prejav niekto príbuzný, mal by si reč pripraviť a napísať  pre prípad, že mu v dojatí vypadne pamäť.

Potom sa v obradnej sieni vystavia kondolenčné listiny, kde sa prítomní podpíšu.  

Pri odchode predá pracovník pohrebnej služby tieto listiny rodine.

Ak sa budú pochovávať pozostatky do zeme, potom dávame do hrobu predmety, ktoré ho v živote obklopovali. Napríklad obľúbená kniha, okuliare, pero atď.

Každý, kto dostane parte, prejavuje stručným, ručne písaným listom sústrasť. Je tiež možné vykonať sústrastné návštevu alebo kondolovať osobne pred obradom alebo po obrade spravidla do dvoch týždňov po pohrebe. Stačí len prosté, jednoduché slová.

Písomnú kondolencie pošleme tak, aby prišla v deň pohrebu. Používa sa výlučne bieleho listového papiera a nepripisujú sa žiadne iné oznámenia.

Tiež sa môže použiť krátka kondolencia prostredníctvom telegramu. Úplne nevhodné je kondolovať telefonicky.

Pri účasti na pohrebe sa osobne kondoluje pozostalým. Ako prejav sústrasti veľakrát stačí jednoduché podanie ruky bez slov.

Je však úplne neprípustné hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú tejto smutnej udalosti.

Dodajme ešte, že ako pri všetkom, aj v tomto prípade platí primeranosť, že stručnosťou a zjavnou empatiou docielime viac, ako zbytočnou výrečnosťou alebo prehnanou hystériou.

kompletné znenie zákona nájdete na tejto podstránke

Kamenárstvo

Poskytujeme aj služby súvisiace s náhrobnými kameňmi a betonárske práce. Naším hlavným cieľom je získať dôveru a udržať zákazníkov, vykonávať maximálny servis s použitím drahých kameňov, ako je žula, ktorá zaručuje kvalitu výrobku, trvanlivosť. Naše suroviny pochádzajú od renomovaných špičkových výrobcov. Kladieme veľký dôraz na príjmy zákazníkov.

Pracujeme so širokou škálou náhrobných kameňov. Pri osobnej konzultácii z katalógu si môžete vybrať rôzne prevedania, farby a samozrejme rôzne tvary. Pripravíme betónový základ, ale aj chodníky okolo hrobu.

Zavolajte nám, aby sme si vedeli dohodnúť termín stretnutia.

Kontakt

Pohrebná služba AVENSYS s. r. o.
Špitálska 558/3
949 01 Nitra

Pohrebná služba AVENSYS s. r. o.
Cintorínska 14
949 01 Nitra

Pohrebníctvo kerberos
Ulica 28. októbra číslo 17
934 01 Levice